Hòa tan 58,4 gam hỗn hợp muối khan AlCl3 và CrCl3 vào nước, thêm dư dung dịch NaOH vào sau đó tiếp tục thêm nước clo rồi lại thêm dư dung dịch BaCl2 thì thu được 50,6 gam kết tủa. Thành phần % khối lượng của các muối trong hỗn hợp đầu là


Câu 4407 Vận dụng cao

Hòa tan 58,4 gam hỗn hợp muối khan AlCl3 và CrCl3 vào nước, thêm dư dung dịch NaOH vào sau đó tiếp tục thêm nước clo rồi lại thêm dư dung dịch BaCl2 thì thu được 50,6 gam kết tủa. Thành phần % khối lượng của các muối trong hỗn hợp đầu là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bảo toàn nguyên tố Al, Cr trong NaAlOvà NaCrO2

Chỉ có NaCrO2 tác dụng với nước Cl2 trong môi trường NaOH như sau: 
2NaCrO2 + 3Cl2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaCl + 4H2O

Na2CrO4 + BaCl2 → BaCrO4 + 2NaCl

=> Khối lượng của CrCl3

=> %CrCl3

Xem lời giải

...