Cho ( (x;y) ) với (x ), (y ) nguyên là nghiệm của hệ phương trình (( ( begin(array)(*(20)(c))(xy + (y^2) + x = 7y( 1 )) ((((x^2)))(y) + x = 12( rm(      ))( 2 ))) right. ) thì tích xy bằng


Câu 44765 Vận dụng cao

Cho $\left( {x;y} \right)$ với \(x\), \(y\) nguyên là nghiệm của hệ phương trình \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{xy + {y^2} + x = 7y\left( 1 \right)}\\{\dfrac{{{x^2}}}{y} + x = 12{\rm{      }}\left( 2 \right)}\end{array}} \right.\) thì tích $xy$ bằng


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Từ điều kiện bài cho suy ra mối quan hệ giữa \(x,y\)

- Liệt kê các trường hợp có thể của \(x\), tìm \(y\) trong mỗ trường hợp.

- Thay vào hệ kiểm tra nghiệm và kết luận.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.