Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (F = y - x ) trên miền xác định bởi hệ (( ( begin(array)(*(20)(c))(y - 2x <= 2) (2y - x >= 4) (x + y <= 5)) right. ) là


Câu 44805 Vận dụng cao

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(F = y - x\) trên miền xác định bởi hệ \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{y - 2x \le 2}\\{2y - x \ge 4}\\{x + y \le 5}\end{array}} \right.\) là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình.

- GTNN hoặc GTLN của \(F\left( {x;y} \right)\) đạt được tại các điểm đầu mút của miền nghiệm.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.