Yếu tố nào đã thúc đẩy năng suất lao động ở Anh trong thế kỉ XVII tăng nhanh?  


Câu 44964 Nhận biết

Yếu tố nào đã thúc đẩy năng suất lao động ở Anh trong thế kỉ XVII tăng nhanh?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh để trả lời

Xem lời giải

...