Sự kiện nào đã mở đường cho các nước châu Âu xâm chiếm châu Mĩ?


Câu 44966 Nhận biết

Sự kiện nào đã mở đường cho các nước châu Âu xâm chiếm châu Mĩ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào tình hình châu Mĩ thế kỉ XV- XVI để trả lời

Xem lời giải

...