Điểm hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ là  


Câu 44973 Thông hiểu

Điểm hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ là

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung hiến pháp 1787 để suy luận trả lời

Xem lời giải

...