Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là  


Câu 44974 Vận dụng

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào hoàn cảnh lịch sử bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên để phân tích, đánh giá

Xem lời giải

...