Vì sao cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được đánh giá là một cuộc cách mạng tư sản  


Câu 44976 Vận dụng

Vì sao cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được đánh giá là một cuộc cách mạng tư sản

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào kết quả, ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ để phân tích, đánh giá

Xem lời giải

...