Điểm khác nhau cơ bản giữa cách mạng tư sản Anh với chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là


Câu 44977 Vận dụng cao

Điểm khác nhau cơ bản giữa cách mạng tư sản Anh với chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

So sánh hai cuộc cách mạng tư sản để trả lời

Xem lời giải