Sự kiện nào đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?  


Câu 45223 Nhận biết

Sự kiện nào đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào diễn biến cách mạng tư sản Pháp để trả lời

Xem lời giải

...