Trước cách mạng, trong xã hội Pháp tồn tại những đẳng cấp nào?  


Câu 45228 Nhận biết

Trước cách mạng, trong xã hội Pháp tồn tại những đẳng cấp nào?

 


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...