Giai cấp nào trong xã hội Pháp có tiềm lực kinh tế nhưng không có địa vị chính trị tương xứng?  


Câu 45230 Nhận biết

Giai cấp nào trong xã hội Pháp có tiềm lực kinh tế nhưng không có địa vị chính trị tương xứng?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào tình hình chính trị- xã hội Pháp trước cách mạng để trả lời

Xem lời giải

...