Khẩu hiệu nổi tiếng trong Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 1789 của nước Pháp là  


Câu 45232 Nhận biết

Khẩu hiệu nổi tiếng trong Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 1789 của nước Pháp là

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền để trả lời

Xem lời giải

...