Trước sự tấn công của thù trong giặc ngoài, phái Gi-rông-đanh đã có hành động gì?  


Câu 45234 Nhận biết

Trước sự tấn công của thù trong giặc ngoài, phái Gi-rông-đanh đã có hành động gì?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào những hoạt động của phái Gi-rông-đanh để trả lời

Xem lời giải

...