Nguyên nhân nào dẫn đến sự thất bại của phái Gia-cô-banh?  


Câu 45238 Thông hiểu

Nguyên nhân nào dẫn đến sự thất bại của phái Gia-cô-banh?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào tình hình nước Pháp sau khi chiến thắng ngoại xâm, nội phản để suy luận trả lời

Xem lời giải

...