Trào lưu triết học ánh sáng thế kỉ XVIII có tác động như thế nào đối với sự bùng nổ của cách mạng tư sản Pháp?  


Câu 45241 Thông hiểu

Trào lưu triết học ánh sáng thế kỉ XVIII có tác động như thế nào đối với sự bùng nổ của cách mạng tư sản Pháp?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm của trào lưu triết học ánh sáng để suy luận trả lời

Xem lời giải

...