Vai trò của quần chúng nhân dân được thể hiện như thế nào trong cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?  


Câu 45242 Vận dụng

Vai trò của quần chúng nhân dân được thể hiện như thế nào trong cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào diễn biến cách mạng để phân tích, đánh giá.

Xem lời giải

...