Điểm khác biệt cơ bản giữa nhiệm vụ của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII với các cuộc cách mạng tư sản trước đó là:  


Câu 45247 Vận dụng cao

Điểm khác biệt cơ bản giữa nhiệm vụ của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII với các cuộc cách mạng tư sản trước đó là:

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

So sánh hoàn cảnh của cách mạng tư sản Pháp với các cuộc cách mạng tư sản trước đó để trả lời

Xem lời giải