Lĩnh vực đầu tiên ứng dụng máy móc vào sản xuất ở Anh là  


Câu 45520 Nhận biết

Lĩnh vực đầu tiên ứng dụng máy móc vào sản xuất ở Anh là

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm của cách mạng công nghiệp ở Anh để trả lời

Xem lời giải

...