Vấn đề ngành dệt nước Anh gặp phải trước khi máy kéo sợi Gien-ni ra đời là gì?  


Câu 45521 Nhận biết

Vấn đề ngành dệt nước Anh gặp phải trước khi máy kéo sợi Gien-ni ra đời là gì?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào tình hình nước Anh trước cách mạng công nghiệp để trả lời

Xem lời giải

...