Sự phát triển của máy móc và đường sắt đã kéo theo sự lớn mạnh của ngành sản xuất nào?  


Câu 45524 Nhận biết

Sự phát triển của máy móc và đường sắt đã kéo theo sự lớn mạnh của ngành sản xuất nào?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào thành tựu của cách mạng công nghiệp ở Anh để trả lời

Xem lời giải

...