Phát minh nào sau đây giúp cho các nhà máy có thể xây dựng ở bất cứ nơi nào thuận tiện?  


Câu 45525 Thông hiểu

Phát minh nào sau đây giúp cho các nhà máy có thể xây dựng ở bất cứ nơi nào thuận tiện?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào thành tựu của cách mạng Anh để suy luận trả lời

Xem lời giải

...