Đâu không phải là lý do khiến cách mạng công nghiêp Anh lại bắt đầu từ công nghiệp nhẹ?  


Câu 45530 Vận dụng

Đâu không phải là lý do khiến cách mạng công nghiêp Anh lại bắt đầu từ công nghiệp nhẹ?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm của công nghiệp nhẹ ở Anh để nhận xét

Xem lời giải

...