Sự phát triển mạnh của chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX có tác động như thế nào đến Việt Nam?  


Câu 45531 Vận dụng cao

Sự phát triển mạnh của chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX có tác động như thế nào đến Việt Nam?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Liên hệ hiểu biết thực tế để trả lời

Xem lời giải