Quy đồng mẫu số các phân số ((5)(8) ) và ((2)(3) ) (với mẫu số chung nhỏ nhất) ta được hai phân số lần lượt là:

...