Hai phân số lần lượt bằng ((5)(9) ) và (4 ) và có mẫu số chung bằng (108 ) là:

...