Quy đồng mẫu số (3 ) phân số  ((1)(3) ,; , ,(3)(4) ,; , ,(7)((12)) ) ta được (3 ) phân số lần lượt là:  

...