“Sống trong lao động, chết trong chiến đấu” là khẩu hiệu đấu tranh của phong trào nào?  


Câu 45912 Nhận biết

“Sống trong lao động, chết trong chiến đấu” là khẩu hiệu đấu tranh của phong trào nào?

 


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...