Sự phát triển của ngành kinh tế nào đã dẫn đến sự hình thành của giai cấp công nhân?  


Câu 45916 Nhận biết

Sự phát triển của ngành kinh tế nào đã dẫn đến sự hình thành của giai cấp công nhân?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào hoàn cảnh dẫn đến phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX để trả lời

Xem lời giải

...