Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX?  


Câu 45920 Thông hiểu

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào ý nghĩa của phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX để suy luận trả lời

Xem lời giải

...