Phong trào đấu tranh nào của giai cấp công nhân Đức góp phần làm thức tỉnh và tăng cường tinh thần đoàn kết vô sản?  


Câu 45923 Vận dụng

Phong trào đấu tranh nào của giai cấp công nhân Đức góp phần làm thức tỉnh và tăng cường tinh thần đoàn kết vô sản?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào ý nghĩa của các phong trào để phân tích, đánh giá

Xem lời giải

...