Bài học kinh nghiệm quan trong nhất trong phong trào đấu tranh của công nhân nửa đầu thế kỉ XIX để lại cho các cuộc đấu tranh ở giai đoạn sau là?  


Câu 45926 Vận dụng cao

Bài học kinh nghiệm quan trong nhất trong phong trào đấu tranh của công nhân nửa đầu thế kỉ XIX để lại cho các cuộc đấu tranh ở giai đoạn sau là?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào hạn chế của phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX để đánh giá

Xem lời giải