Ngày 4-9-1870, ở Pa-ri đã diễn ra sự kiện quan trọng gì?  


Câu 45932 Nhận biết

Ngày 4-9-1870, ở Pa-ri đã diễn ra sự kiện quan trọng gì?

 


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...