Lực lượng chủ yếu trúng cử trong cuộc bầu cử Hội đồng công xã là  


Câu 45935 Nhận biết

Lực lượng chủ yếu trúng cử trong cuộc bầu cử Hội đồng công xã là

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào sự thành lập Công xã để trả lời

Xem lời giải

...