Năm 1870, cuộc chiến tranh Pháp – Phổ nổ ra trong bối cảnh lịch sử như thế nào?  


Câu 45936 Nhận biết

Năm 1870, cuộc chiến tranh Pháp – Phổ nổ ra trong bối cảnh lịch sử như thế nào?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào hoàn cảnh ra đời của công xã để trả lời

Xem lời giải

...