Đâu không phải là những chính sách được Công xã Pa-ri đề ra và thực hiện trong quá trình tồn tại của mình?  


Câu 45938 Thông hiểu

Đâu không phải là những chính sách được Công xã Pa-ri đề ra và thực hiện trong quá trình tồn tại của mình?

 


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...