Tại sao Công xã Pa-ri được đánh giá là nhà nước kiểu mới?  


Câu 45940 Vận dụng

Tại sao Công xã Pa-ri được đánh giá là nhà nước kiểu mới?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào những hoạt động của Công xã Pa-ri để nhận xét

Xem lời giải

...