Bản chất của cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 là  


Câu 45941 Vận dụng

Bản chất của cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 là

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm của cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 để đánh giá, nhận xét. 

Xem lời giải

...