Nhân dân Pari đã thành lập lực lượng nào để đấu tranh chống chống quân Phổ, bảo vệ “Tổ quốc lâm nguy”?


Câu 45942 Vận dụng cao

Nhân dân Pari đã thành lập lực lượng nào để đấu tranh chống chống quân Phổ, bảo vệ “Tổ quốc lâm nguy”?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Liên hệ hiểu biết thực tế để trả lời

Xem lời giải