Chế độ chính trị của Mĩ do hai đảng cầm quyền là  


Câu 45948 Nhận biết

Chế độ chính trị của Mĩ do hai đảng cầm quyền là

 


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...