Vì sao giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các nước thuộc địa?  


Câu 45951 Thông hiểu

Vì sao giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các nước thuộc địa?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm của thuộc địa để suy luận trả lời

Xem lời giải

...