Vì sao đế quốc Anh được gọi  là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”?  


Câu 45952 Thông hiểu

Vì sao đế quốc Anh được gọi  là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

 


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...