Sự phát triển của công nghiệp Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX không xuất phát từ yếu tố nào sau đây?  


Câu 45954 Thông hiểu

Sự phát triển của công nghiệp Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX không xuất phát từ yếu tố nào sau đây?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào hoàn cảnh phát triển của nước Mĩ để suy luận trả lời

Xem lời giải

...