Điểm tương đồng trong sự phát triển kinh tế của các nước tư bản cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX là gì?  


Câu 45957 Vận dụng

Điểm tương đồng trong sự phát triển kinh tế của các nước tư bản cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX là gì?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

So sánh tình hình kinh tế của các nước đế quốc để trả lời

Xem lời giải

...