Sự ra đời của các tổ chức độc quyền đánh dấu sự chuyển biến gì của chủ nghĩa tư bản  


Câu 45959 Vận dụng cao

Sự ra đời của các tổ chức độc quyền đánh dấu sự chuyển biến gì của chủ nghĩa tư bản

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Liên hệ hiểu biết thực tế để trả lời

Xem lời giải