Sự kiện nào sau đây được xem là “Ngày chủ nhật đẫm máu”?  


Câu 45962 Nhận biết

Sự kiện nào sau đây được xem là “Ngày chủ nhật đẫm máu”?

 


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...