Sự kiện nào đã châm ngòi lửa cho phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?  


Câu 45964 Thông hiểu

Sự kiện nào đã châm ngòi lửa cho phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào cuộc đấu tranh của nhân dân trước phong trào cách mạng 1905 – 1907 để suy luận trả lời.

Xem lời giải

...