Điểm nào sau đây không chứng tỏ Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới?  


Câu 45967 Vận dụng

Điểm nào sau đây không chứng tỏ Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm của Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga để nhận xét

Xem lời giải

...