Nội dung sau đây phản ánh đúng vai trò của Lê -nin đối với Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga?  


Câu 45969 Vận dụng cao

Nội dung sau đây phản ánh đúng vai trò của Lê -nin đối với Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào hoạt động của Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga để đánh giá

Xem lời giải