Đâu không phải là ý nghĩa của các phát minh khoa học tự nhiên đối với đời sống xã hội loài người trong các thế kỉ XVIII-XIX?  


Câu 45977 Vận dụng

Đâu không phải là ý nghĩa của các phát minh khoa học tự nhiên đối với đời sống xã hội loài người trong các thế kỉ XVIII-XIX?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung của các phát minh khoa học tự nhiên để nhận xét, đánh giá

Xem lời giải

...